Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
53 posty 296 komentarzy

skangurzały goj z Radomska

Jerzy.63 - Jestem głupi, głupszy ode mnie był tylko Sokrates, ten to już nic nie wiedział, frajer jeden. Jeszcze się tym chwalił, idiota! Tedy za niewinność zainkasował wyrok śmierci. Śmierć frajerom!!!

Dwie Ukrainy a mapy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wybory potraktować można jako plebiscyt pomiędzy polską a rosyjską mentalnością Ukraińców i dojdziemy do wniosku, że straty "polskości" są bardzo nieduże:

 

Pierwsza mapa to Rzeczpospolita w 1634 roku, w momencie swego największego terytorialnego zasięgu (pomińmy rozejm w Dywilinie). Zaznaczono na niej także późniejsze straty terytorialne po 1667 roku.

Druga mapa to wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2010 roku. Gdzie wygrała Tymoszenko tam czerwono, żółto. Zielono 50-50%. Niebieskość to zwycięstwo Janukowycza.

Trzecia mapa to mapy nałożone na siebie interesuje nas tylko "polska" część Ukrainy. Czarna krecha na ostatniej mapie to granica polsko-sowiecka przed 17 września 1939 na terenie obecnej Ukrainy. Białe pole na północy (ostatnia mapa) to tereny, które wchodziły w skład Korony, a nie Wlk Księstwa Litewskiego, ale później weszły w skład Białorusi (na północ od Czarnobyla).

Pierwsze dwie mapy ściągnąłem z Wikipedii, trzecia to moja (technicznie kiepska, przepraszam) próba nałożenia na siebie ww. map.

Ponieważ - z oczywistych względów - temat ukraiński jest na topie zainteresowania blogerów, chciałbym dołożyć swoje 3 grosze.

Wybory potraktować można jako plebiscyt pomiędzy polską a rosyjską mentalnością Ukraińców i dojdziemy do wniosku, że straty "polskości" są bardzo nieduże:

1.ograniczają się do niewielkich terenów na południowym wschodzie dawnej Rzeczypospolitej, które wówczas dopiero zaczynały się zaludniać, wyludniły wskutek powstania Chmielnickiego i wojny polsko rosyjskiej w połowie XVII wieku.

2. Rozejm andruszowski, w wyniku którego Polska utraciła połowę swych ukraińskich włości, nie wpłynął na mentalność mieszkańców: Tymoszenko wygrała nie tylko w Winnicy Żytomierzu, ale również w Kijowie i Połtawie.

3. Natomiast granica przedwojenna jest już wyraźną linią: na zachód od niej Janukowycz jest już bardziej niepopularny, z tym że tereny poaustriackie są jeszcze bardziej wyraźnie antyjanukowyczowskie od terenów porosyjskich

4. Z punktów 2 i 3 wynika, że sowietyzacja bardziej wynarodowiła Ukraińców niż rusyfikacja, polskość nie tylko ich nie wynarodowiła, ale wzmocniła ich poczucie narodowej odrębności.

5. Dowodem na to, że punkt 4 jest prawdziwy, są bardzo kiepskie wyniki wyborów dla Tymoszenko na Rusi Zakarpackiej (w niektórych okręgach nawet przegrała): ten teren nie należał do Rosji, przyłączony został dopiero do sowieckiej Ukrainy po wojnie. Kilkaset lat habsburskiej obecności jakoś słabo wyrobiło w tamtejszych mieszkańcach poczucie ukraińskości, czego nie można powiedzieć o byłej Galicji.

6. Tereny położone na wschód i południe od najdalszego zasięgu terytorialnego I RP to w 100% zwycięstwo Janukowycza...

 

 

KOMENTARZE

 • @autor
  dobra robota

  5*

  jednak podział jest tylko w teorii propolski - raczej chodzi tu o wpływy diaspory ukraińskiej z usa, no i samego usa...
 • @Maciej Piotr Synak 16:30:00
  Jeśli chodzi o wnioski, to teoria ta może mieć dużo racji.
  Należy zastanowić się nad faktem z jakiej grupy etnicznej wywodzili się przedstawiciele nomenklatury wyższego szczebla w radzieckiej republice Ukrainy.

  Pozdrawiam.
 • ---------------CZAS już go nie ma !! / do rozpowszechnienia /
  http://wiernipolsce.wordpress.com/2013/12/01/unijna-demokracja-na-polskiej-wsi-czyli-przypadki-bogdana-dziubaly/
 • błąd w założeniu
  Analiza byłaby dobra gdyby Ukraina w dzisiejszych granicach istniała 500 lat temu, była czysta etnicznie, a potem wpadła pod okupację Polską i Rosyjską. Wtedy można porównywać. Autor po prostu błędnie założył, że granice dzisiejszej Ukrainy pokrywają się z historycznym występowaniem narodu ukraińskiego.

  Granice Ukrainy to sztuczne granice jednostki administracyjnej ZSRR luźno związanej z narodowością ziem. np. jednym dekretem Nikita Chruszczow przepisał Krym z Rosyjskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wtedy to nic nie kosztowało i nie miało żadnego znaczenia. Po upadku ZSRR Ukraina objeła swym zasięgiem ziemie zamieszkane przez Rosjan i ci Rosjanie awansowali na zrusyfikowanych Ukraińców.

  Nie rozumiem też co to znaczy ta "polskość" Ukraińców na Zachodzie. To właśnie ci "polscy" Ukraińcy robili Wołyń.

  Proszę wybaczyć, Pan się napracował, nawet jest w tym pewien sens, ale całe wnioskowanie trzyma się na bardzo słabych podstawach merytorycznych (choć pozornie wygląda mocno). Trzeba było sięgnąć do map obrazujących podziały etniczne w dawnych czasach i jeszcze się zastanowić nad koncepcją narodu, bo np. 300 lat temu to wyglądało inaczej. Sami Ukraińcy to taki jakby pół-naród. W porównaniu do Polaków albo Rosjan nie jest w pełni uformowany. Pan się beztrosko porwał na bardzo trudny temat.
 • @Sol 04:09:57
  " Autor po prostu błędnie założył, że granice dzisiejszej Ukrainy pokrywają się z historycznym występowaniem narodu ukraińskiego. "

  Nic podobnego, interesowała mnie tylko ta część Ukrainy, która pokrywa się z najdalszym zasięgiem Rzeczypospolitej w 1634 roku. Nie ma tam miejsca ani na Donieck ani na Odessę. Tam dziś Ukraińcy stanowią absolutną większość.

  "Po upadku ZSRR Ukraina objęła swym zasięgiem ziemie zamieszkane przez Rosjan i ci Rosjanie awansowali na zrusyfikowanych Ukraińców."

  A to jest akurat nieprawda, a raczej półprawda: Np. w Odessie mieszkają Rosjanie a w Dniepropietrowsku zrusyfikowani Ukraińcy, ponadto zrusyfikowane są w dużej części postsowieckie elity. Z drugiej strony, jeszcze w I-szej połowie XIX wieku dzisiejszy Charków czy Donieck były ukraińskie z języka a i poza terenem dzisiejszej Ukrainy język ukraiński przeważał. Dopiero industrializacja spowodowała napływ żywiołu rosyjskiego. Język ukraiński stał się w świadomości miejscowych lokalnym narzeczem, gwarą. Ponadto tereny stepowe zaludniane były już w warunkach rosyjskiej zwierzchności politycznej.

  "Nie rozumiem też co to znaczy ta "polskość" Ukraińców na Zachodzie. To właśnie ci "polscy" Ukraińcy robili Wołyń."

  Mentalność, proszę Pana. To Zachód (ukraiński) daje Ukrainie ideę a Wschód (ukraiński) praktykę. Proszę nie zapominać o antypolskiej, umiejętnej polityce Habsburgów w Galicji i błędach popełnionych przez Polaków w okresie międzywojennym http://www.cerkiew1938.pl/relacje_cat-mackiewicz.html - polskość osłabła także wśród Polaków. Proszę porównać z polityką Habsburgów wobec Zakarpacia.
 • @Jerzy.63 05:19:31
  "Tam dziś Ukraińcy stanowią absolutną większość."
  "Tam", czyli na byłych terenach I RP, przepraszam za niejasne sformułowanie
 • Bardzo dobra analiza
  Syntetyczna. Moja rodzina zamieszkiwała w okolicach Skole i Złoczowa, jednym słowem Galicję.
 • @gallux 07:27:20
  Przed dwudziestu laty Polska miała szansę odzyskać Kresy. Lwów dawna perła kultury polskiej, dziś ostoja antypolskich postaw nacjonalistów ukraińskich. W tym miejscu można, a nawet należy zadać kontrowersyjne pytanie; czy mogło być inaczej? W latach 1989-1990 – Anatolij Sobczak, polskiego pochodzenia mer Petersburga (jednym z jego urzędników był Władimir Putin), powiedział w radiu, że – zgodnie z prawem – jeżeli federacja kilkunastu państw się rozpada, to tereny włączone do niej siłą w 1939 roku mogą wrócić do stanu sprzed aneksji. Są tacy co twierdzą, że istniała szansa rewindykacji Kresów. Warto przeczytać niżej zaprezentowany artykuł pod tytułem; „Przed dwudziestu laty Polska miała szansę odzyskać Kresy” Rozmowa z dr. JANEM CIECHANOWICZEM http://marucha.wordpress.com/2012/05/18/przed-dwudziestu-laty-polska-miala-szanse-odzyskac-kresy/
 • @Kula Lis 62 11:48:17
  to są niebezpieczne i chore mrzonki ...

  Tacy jak ty i tak niczego nie zmienią, a spowodują jedynie kontynuację podziałów pomiędzy narodami i ułatwią Rosjanom władanie przy pomocy "divide et impera" ...

  Jakiekolwiek problemy graniczne miała Polska z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą czy Rosją - to już ich nie ma i MIEĆ NIE BĘDZIE ...

  Tak więc lepiej się nie ośmieszaj takimi pomysłami ...
 • Oto ci "bracia" i obraz, przekrój Knesejmu. Drastyczne!
  Sejm czyli Kneset przyjął uchwałę w sprawie Ukrainy Sejm czyli Kneset przy­jął przez akla­ma­cję uchwa­łę w spra­wie sy­tu­acji na Ukra­inie. W tek­ście po­ja­wi­ły się wzmian­ki m.​in. o “głę­bo­kim za­nie­po­ko­je­niu” i “po­tę­pie­niu” nie­uza­sad­nio­ne­go uży­cia siły. Za tę de­cy­zję w emo­cjo­nal­ny spo­sób po­dzię­ko­wał poseł PO Miron Sycz, który sam o sobie po­wie­dział, że jest “ukra­iń­skim po­słem”.

  O szcze­gó­łach tej uchwa­ły Ewa Ko­pacz mó­wi­ła pod­czas wcze­śniej­szej kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Zło­żo­ny pro­jek­ty wielu uchwał (..), w związ­ku z tym, bę­dzie­my przyj­mo­wać przez akla­ma­cję ten pro­jekt uchwa­ły, który bę­dzie na­szym wspól­nym pro­jek­tem, a nie jed­ne­go, czy dru­gie­go klu­bu- mó­wi­ła mar­sza­łek Sejmu.

  Po­sło­wie wy­ra­zi­li za­nie­po­ko­je­ni sy­tu­acją na Ukra­inie, gdzie od ponad ty­go­dnia trwa­ją pro­unij­ne i an­ty­rzą­do­we de­mon­stra­cje. Pro­te­sty na Ukra­inie roz­po­czę­ły się 21 li­sto­pa­da, kiedy to rząd ogło­sił, że wstrzy­mu­je przy­go­to­wa­nia do pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z Unią Eu­ro­pej­ską. Pod­pi­sa­nie miało na­stą­pić na ubie­gło­ty­go­dnio­wym szczy­cie part­ner­stwa Wschod­nie­go w Wil­nie.

  Tuż po przy­ję­ciu uchwa­ły przez pol­ski Sejm, na mów­ni­cę wy­szedł poseł PO Miron Sycz, który jako ukra­iń­ski poseł po­dzię­ko­wał swoim ko­le­gom.

  - Pra­gnę po­dzię­ko­wać za wspie­ra­nie spo­łe­czeń­stwa Ukra­iń­skie­go. Żaden kraj nie za­an­ga­żo­wał się tak we wspie­ra­nie spo­łe­czeń­stwa Ukra­iny jak pań­stwo pol­skie. To wiel­ki wy­si­łek – dzię­ko­wał poseł.

  - Nie­ste­ty zo­sta­li­śmy wszy­scy oszu­ka­ni przez pre­zy­den­ta Ukra­iny(który zwalcza banderowców i upowców!!!). Czu­je­my się oszu­ka­ni – dodał. Sycz za­ape­lo­wał, aby dzia­ła­nia na rzecz zmian na Ukra­inie miały miej­sce rów­nież z ini­cja­ty­wy Unii Eu­ro­pej­skiej. Ps. Nic dziwnego – w tym czasie politykę PiS w stosunku do Ukrainy kształtowali tacy ludzie jak żydohajdamaka, także pomiot rezunów Paweł Kowal, którego poglądy na UPA są łudzące podobne do tych prezentowanych przez Związek Ukraińców w Polsce i postbanderowskie siły we Lwowie, Michał „Misiek” Kamiński czy honorowana teraz przez Bronisława Komorowskiego Bogumiła Berdychowska. Sekundował im poseł Marek Kuchciński (jeszcze w PiS).

  Ich partnerem był poseł PO, Ukrainiec MIRON SYCZ, zaufany człowiek Donalda Tuska (jak bardzo zaufany można było zobaczyć w telewizjach, gdy brylował w otoczeniu kandydatki PO na prezydenta Elbląga, posłanki Gelert) a dziś przewodniczący sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. To o nim poseł Golba z Solidarnej Polski powiedział tak:
  „Pochodzę z miejscowości Wiązownica, która w kwietniu 1945 roku została spalona przez bandę UPA, oddział “Mścicieli”. Spalona została cała wieś, w tym dom moich rodziców. Na tej sali jest poseł, którego ojciec działał w tej bandzie” .***
  Ojciec posła PO, Ołeksandr Sycz, członek Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów został skazany w 1947 roku przez polski sąd na karę śmierci za działalność w UPA. Później kara została złagodzona na 15 lat pozbawienia wolności. Po twarzy Sycza widać do czego ten typ jest zdolny ten pomiot rezuna i ten uśmiech, i ten wąsik i ten “Twój GŁOS dla regionu”! Tusk i Palikot poszukują faszystów, a tu takiego mają jak na dłoni! Ale jak wiemy, dla Platformy taka rzeź jak ta ukazana na przykładach nie jest LUDOBÓJSTWEM. Tak syczą jej posłanki i posłowie…NA POHYBEL SYCZU! Przypomnienie: Takich posłów w Sejmie/Knesecie RP jest dużo. Top nie tylko ten jeden. Są w Platformie, są w Pis’ie. Są u Palikota. Dziwicie się treści uchwały Sejmu i Senatu dwu Izb Knesetu ? Ukrywanie zbrodni na Narodzie Polskim trwa nieprzerwanie od 1944 roku. I jakoś wydaje się dziwne że niby Rządzący się zmieniają a wspólników zbrodni jest tak dużo. Co robi Tusk i Diaspora (której ponoć nie ma). Co robił L. Kaczyński ?. Co robił KUL ? . Sprawa Juszczenki jako neobanderowca. Co zarządzil teraz Jarosław Kaczyński? – wstrzymanie się od głosu podczas głosowania w Sejmie ? Ci ”ludzie polityki” z PO/SLD/RPP/PSL to tacy sami dewianci karmiący się obrazami okrucieństwa z mordowania Polaków – z tego co robili ich rodzice lub w czym jako nastolatkowie uczestniczyli.Tylko Polacy podczas wyborów mogą ich wywalić z Sejmu glosując na prawych POLSKICH PATRIOTÓW. Innej drogi nie ma. Jeśli jednak się obrażą – nie wiadomo na kogo – i nie pójdą do głosowania to ci dewianci znów się wybiorą i będą dalej kontynuować swoją zbrodniczą politykę względem Narodu Polskiego. To nie do wiary, że ludzi są tacy GŁUPI i wierzą, że skrzyżowanie konia z osłem to jest koń. Polacy dali sobie wcisnąć tę „prawdę” i uwierzyli, że jeśli jedno z rodziców jest Polakiem to ich potomek jest Polakiem. Czyli pół-murzyn pół Polak to – Polak, pół Żyd pół Polak to – Polak, pół Arab pół Polak to – Polak, etc. a najlepiej jak jeszcze jest wrogiem polskiej tradycji, historii i polskiej racji stanu. Polakiem jest ten kto jest jest bezwzględnie wierny Naszemu Polskiemu Narodowi, którego rodzice są Polakami, ludźmi o białej skórze i oboje pochodzą z kręgu kultury łacińskiej, szanują religię chrześcijańską, tradycję i historię Polski, są jej wierni. Polska jest domem ojczystym dla POLAKÓW i mniejszości narodowych bezwzględnie wiernym Narodowi Polskiemu. Wszyscy wrogowie Nas Polaków wynocha z Sejmu, z instytucji Państwa Polskiego a zwłaszcza z obecnego systemu niesprawiedliwości w Polsce(!) – j jak powiedział Cejrowski – wszyscy WON, a ja bym ich jeszcze pozbawił majątku w całości jako zdrajców i rabusiów. Nikt z nich ani ich pomiotu do czwartego pokonania nie może pracować w żadnej instytucji Państwa Polskiego. Ten Sycz powinien być wypierdolony z Polski w bydlęcym wagonie. [Aż się popłakałem z radości, gdy przeczytałem ową wiadomość. Bardzo dziękuję ukraińskiemu posłowi za tę wypowiedź. Postawa polskiego sejmu była ze wszech miar budująca. Mamy wspaniałych polskich posłów i jednego wspaniałego ukraińskiego posła. Jestem z nich bardzo dumny! Szczególnie duma mnie rozpiera, gdy widzę na mównicy posła Mirona Sycza. Jego obecność w polskim Sejmie kompromituje tylko polski system wyborczy NO I WYBORCÓW.]

  Ludobójstwo czy hobby ojca posła Sycza. Skazanego po wojnie na karę śmierci za zbrodnie popełnione na Polakach, zamienione na 15 lat więzienia, wyszedł przedterminowo ponieważ zapisał się w celi do PZPR!!!! I ZMIENIŁ ORIENTACJĘ NA BOLSZEWIKA!!!
  http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/miron-sycz.jpg?w=324&h=155 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/cialo-kobiety-przerznietej-pila.jpg?w=609&h=432 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn1.jpg?w=353&h=531 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn2.jpg?w=353&h=236 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn3.jpg?w=353&h=531 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn5.jpg?w=404&h=607 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn4.jpg?w=404&h=713 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn6.jpg?w=404&h=737 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn7.jpg?w=404&h=715 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn8.jpg?w=404&h=696 http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/wolyn9.jpg?w=404&h=688 http://img191.imageshack.us/img191/6170/kxby.jpg http://img191.imageshack.us/img191/6170/kxby.jpg http://img854.imageshack.us/img854/3462/zxfc.jpg http://img577.imageshack.us/img577/9886/0ydi.jpg http://img577.imageshack.us/img577/9886/0ydi.jpg http://img600.imageshack.us/img600/4579/2jrr.jpg http://img191.imageshack.us/img191/27/dz0i.jpg http://img703.imageshack.us/img703/2075/bbfn.jpg http://img163.imageshack.us/img163/9273/yuol.jpg http://img818.imageshack.us/img818/8384/u3g2.jpg http://img835.imageshack.us/img835/7236/09mt.jpg http://img822.imageshack.us/img822/4405/tv0v.jpg http://img843.imageshack.us/img843/9577/uzw9.jpg http://img18.imageshack.us/img18/3797/pnv2.jpg http://img827.imageshack.us/img827/3610/5ld0.jpg http://img834.imageshack.us/img834/9334/j8zh.jpg http://img542.imageshack.us/img542/4967/rbhu.jpg http://img197.imageshack.us/img197/7598/v5ax.jpg http://img839.imageshack.us/img839/9731/m57n.jpg http://img585.imageshack.us/img585/3161/ri88.jpg http://img801.imageshack.us/img801/4985/5ggy.jpg http://img854.imageshack.us/img854/1769/t6ov.jpg http://img600.imageshack.us/img600/3565/hsn7.jpg http://img153.imageshack.us/img153/79/qpc8.jpg http://img836.imageshack.us/img836/864/pcan.jpg http://img41.imageshack.us/img41/1246/lny4.jpg http://img822.imageshack.us/img822/4206/hww4.jpg http://img822.imageshack.us/img822/4206/hww4.jpg http://img40.imageshack.us/img40/3130/dnmh.jpg http://wirtualnapolonia.files.wordpress.com/2013/07/miron-sycz.jpg?w=324&h=155
 • @Kula Lis 62 11:48:17
  Nie wiem jak Pan sobie wyobraża "powrót na kresy" w obecnej sytuacji. Jedynym wyjściem byłoby wysiedlenie stamtąd przynajmniej części miejscowej ludności i sprowadzenie w to miejsce Polaków. Na to ani nie mamy siły ani (mam nadzieję) chęci). To są stalinowskie, choć bardzo skuteczne metody. Kresy to przeszłość, niestety. Ich unicestwienie odbyło się bandyckimi metodami, ale to nie znaczy, że można tę sytuację odwrócić.
 • @Kula Lis 62 19:44:57
  Proszę nie wklejać tak długich komentarzy, jeszcze z grafiką. Proszę sobie założyć blog i pisać notki, nie powiem temat ważny, bolesny, nie do uniknięcia, ale stwierdzenie jakobyśmy nie mogli porozumieć się z Ukraińcami ze względu na zbrodnie ich przodków to nieprawdziwa konkluzja.
 • Ps.
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ukraina-pod-zydowskim-jarzmem-2013-12

  Pozdrawiam.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY